İş Kaza Tazminatı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Kaza Tazminat Hesaplama

Tren Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

İş Hakkediş Tazminat Hesaplama

TAZMİNAT DAVALARI

Yaralanmalı Trafik Kazaları

Yaralanmalı Trafik Kazaları

Ölümlü Trafik Kazası

Kıdem Ve İhbar Tazminatı

Araç Değer Kaybı

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Trafik Kazaları ve Trafik Kazası Tazminatıyla İlgili Genel Bilgilendirme

Trafik kazaları en çok aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsizlik ve kurallara uymama vb. sebeplerden kaynaklı meydana gelmektedir. Mağdurlar açısından, hukuksal olarak, trafik kazası tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Birçok mağdur aile veya kişi, yaşadığı yoğun manevi sıkıntılardan kaynaklı haklarını geciktirmekte hatta unutmakta ve bu da yasaların caydırıcı özelliğinin kullanılabilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü zaman geçtikten sonra haklılık payını düzeltmek, delilleri toplamak oldukça zorlaşmaktadır. Bazı bilgi ve belgeleri toparlayıp dosyanın içerisine koymakta imkânsız olabiliyor.

Trafik Kazası Tazminat Davası Çeşitleri Nelerdir?

Trafik kazası tazminat davaları, trafik kazası maddi tazminat davası ve trafik kazası manevi tazminat davası olmak üzere iki biçimde açıklabilinir. Bu noktada mağdur olan kişi veya kişilerin hayatta olup olmadığına göre iki farklı yasal prosedür devreye girmektedir. Trafik kazası yaşayan mağdur kişi sağ ve yaralanmış ise Borçlar Kanunu madde 41, 45 ve 47 çerçevesinde direkt olarak dava açma hakkına sahiptir. Ancak trafik kazası içerisinde ölüm söz konusuysa ölen kişi veya kişilerin; ailesi, akrabaları, evli veya nişanlı olduğu kişi veya yükümlülüğü altındaki kişiler, hukuka başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Şayet mağdur kişi veya kişiler ölmeden önce herhangi bir tazminat davası açmışlar ise yine bu kişiler, davayı sürdürme hakkına sahiptirler. Belirtmek gerekir ki trafik kazalarında yaralananların sayısı da oldukça fazladır. Trafik Sigortası Yaralanma Tazminatı olarak geçen tazminat kalemi maddi tazminat türlerindendir adında anlaşılacağı üzeri sigorta şirketine karşı açılır. Ancak dava açmadan önce kanunun istediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartı vardır. Sigorta şirketine bedeni hasar ihbarının yapılması gerekmektedir. Vatandaşlar arasında Trafik Kazası Kırık Tazminat olarak da nitelendiren Trafik kazası tazminatı türünde sigorta şirketinin isteklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki aşamaya geçmek mümkün değildir. Dava açsanız da mahkeme tarafından yükümlülükleriniz yerine getirilmediği gerekçesi ile davanız ret edilecektir. Boşuna masraf etmiş ve zaman kaybetmiş olacaksınız. Ya da bir başka seçenek olan Sigorta Tahkim Komisyonuna gitseniz bile davanız ret olacaktır. Çünkü sigortanın isteğini yerine getirmemişsinizdir. İşin ayrıntılarını bilerek hareket etmek size hem zaman kazandırmış hem de hakkınız hukukunuz ney ise kuruşu kuruşuna almanıza vesile olacaktır.

Trafik Kazasında Dava Kime Açılır?

Trafik kazasında ölüm ve yaralanma durumu söz konusu ise kaza meydana geldiği anda olay yerine kolluk kuvvetleri gelir. Delil toplar ve dava aşamasına gelmeden önce bütün birleşenleri bir araya getirerek dosyaya ilgili savcılığa teslim eder. Ceza davası aşaması bu şekilde devam eder. Ancak tazminat davası kısmı zarara uğrayan kişinin gayretleri ile devam eder. Siz dava açıp hakkınızı aramadığınız takdirde hiçbir şey de elde edemezsiniz. Maddi kayıplar ile ilgili öncelikli muhatabınız sigorta şirketi olacaktır. Sigorta şirketinin teminat limitini aşan durumlarda ise kazanın sorumluları devreye girecektir. Birde olayın manevi tazminat boyutu vardır. Burada muhatabınız kazaya sebep olan kişilerdir.

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar Mı?

Trafik Sigortası Manevi Tazminat Taleplerini Karşılar Mı sorusuna yanıt olarak Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, 2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre yaptırılması zorunludur. Bu kapsamda yapılan sigorta sadece maddi zararlardan sorumludur. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı? Sorusunun cevabı, hayırdır. Trafik Sigortası sadece maddi hasarları karşılar, manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazası Tazminatı nedir; kazalar sebebiyle meydana gelen zararların karşılamak için açılan dava çeşidine denilmektedir. Dava açma hakkı olan vatandaşların bu konuda profesyonel bir hukuk desteği almaları, özellikle trafik kazası tazminat davaları söz konusu olduğunda oldukça gerekli gözükmektedir. Bunun sebebi, tazminat davalarının, genel olarak mağdur olan kişiler açısından bir belirsizlik hali olmadan ve net bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Kaza tazminatını hesap edebilmek için kriterlerin belirlenmesi ve bu konuda bir ihtilaf olmaması çok önemlidir. Aksi takdirde mahkeme ne şekilde hükmedecektir? Diyelim ki yerel mahkeme bir karar verdi. Bu karar ileri derece mahkemeler tarafından bozulmaya mahkûmdur. Bu da trafik kazasına maruz kalan kişiyi ya da dolaylı etkilenen kişileri bir kez daha mağdur edecektir. Örneğin profesyonel yardım ile davanın kısmi tazminat davası mı olacağı, davaya konu olan araçtan yükümlü sigorta şirketi varsa davaya dahil edilip edilmeyeceği, maddi veya manevi zararın ayrı ayrı hangi belgelerle belgeleneceği ve hangi sözlü anlatımlarla ifade edileceği gibi konularda alınan kararların hukuka uygun olması, davanın sonucu açısından hayati önem taşımaktadır.

Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreci Ne Kadar?

En önemli noktalardan biri ise kazalar sonucu yaşanan acılar ve üzüntülerden kaynaklı dava açılma süresinin maalesef zaman aşımına uğramasıdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki trafik kazasında mağdur olan kişi veya yakınlarının, olayı öğrendikleri andan itibaren 1 yıl içerisinde dava açmaları gerekmektedir. 1 yılı geçen bir süre sonucu dava açılmadıysa, dava zamanaşımına uğramaktadır. Eğer olay öğrenilmemiş ise bu süre 10 yıla uzamakta ancak 10 yıl sonra bu süre de zaman aşımına uğramaktadır. İdari açıdan durum böyle iken Trafik Kazası Tazminatı Zamanaşımı süresi yaralanmalı trafik kazalarında 8 yıldır ölümlü trafik kazası tazminatı 15 yıldır. Bir kazanın içerisinde hem ölüm hem de yaralanma var ise her iki tazminat için de zaman aşım süresi 15 yıla çıkmaktadır. Trafik kazalarında olayı sigortaya bildirim süresi de aynı kapsamdadır. Trafik kazasında sigortaya başvuru süresi yaralanmalı dosyalar için 8 ölümlü trafik kazaları için ise 15 yıldır. Sigorta şirketine başvuru zaman aşımı olarak da adlandırılan bu süreci titizlikle takip etmekte kesinlikle fayda var.

 

Trafik kazası tazminat davaları, trafik kazasından doğan mağduriyetin niteliğine göre içerik olarak değişmektedir. Örneğin mağdurun yaşamını yitirmesi durumunda, mirasçılarının ölümden kaynaklı “destekten yoksun kalma” sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açma hakları saklıdır. Şayet mağdur kişi yaralanmış veya sakatlanmış ise tedavi masraflarının karşılanması, işten geri kalma dolayısıyla doğan zararın talebi veya sakatlık sonucu doğan zararın talebi gibi maddi tazminat talebi ile birlikte ayrıca manevi tazminat talebi ile de dava açma hakkına sahiptir.

 

Şüphesiz hiç bir zaman yaşanması istenilmemekle birlikte, her şeye rağmen mağduriyetten kaynaklı doğan hukuksal hakların kesinlikle kullanılması gerektiği, hukukçular tarafından özellikle belirtilmektedir. Yine belirtmek gerekir ki bu tip davaların ayrıntılı ve çok özel yapılarından kaynaklı kesinlikle profesyonel hukuk yardımı alınarak açılması gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır, Hangi Mahkemeler Görevlidir?

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU – Görevli ve Yetkili Mahkeme : Madde 110 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/14) (KOD 1) Trafik kazasına karışan araç her hangi bir kamu kuruluşuna ait ise bir farklı söyleyiş ile işleteni ve sahibi devlet ise bu kazalarla ilgili davalar adli yargıda görülür. Zarar gören kişi kamu görevlisi dahi olsa yine aynı madde uygulanır. Tren kazalarında da durum çok farklı değildir. Aynı kanun maddesi devreye girer ve bu kazalarla ilgili bütün sorunlar adli yargı üzerinden çözüme kavuşturulur. Vatandaşların karıştığı trafik kazalarında ise ceza davaları kazanın meydana geldiği yerde açılır. Tazminat davaları ise kazaya karışan mağdurun adresinde ya da ilgili sigorta şirketinin bulunduğu illerde açılabilir.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Borçlar Kanunu Maddeleri

Mesuliyet şeraiti : Madde 41 – Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur. Ahlaka mugayir bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur.

Tazminat miktarının tayini : Madde 43 – Hakim, hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın suretini ve şümulünün derecesini tayin eyler. Zarar ve ziyan irad şeklinde tayin olunduğu takdirde borçludan icabeden teminat alınır.

Manevi tazminat : Madde 47 – Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir.

Ceza hukuku ile medeni hukuk arasında münasebet : Madde 53 – Hakim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair ahkamiyle bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususunda dahi hukuk hakimini takyit etmez.

Trafik Sigortası Tazminat Öder Mi?

Trafik Kazası Tazminatı ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Trafik Sigortası Tazminat Öder Mi? Bu konuyla ilgili daha detaylı yazdığımız bir makalemiz var. Ona bu link üzerinden ulaşabilirsiniz ancak kısaca özetlemek gerekirse kazaya karışan araçlardan kusurlu olan tarafın Trafik sigortası var ise haklı olan tarafın maddi zararları sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Sigortasız araçlarda ise devreye Devletin Güven Hesabı girmektedir. Ancak şunu bilmenizde fayda var. Güvence hesabı sadece bedeni hasarı ölüm durumunda ortaya çıkacak tazminat kalemlerini karşılamaktadır.

TRAFİK KAZALARI

Ölümlü trafik kazaları ile yaralamalı trafik kazaları arasındaki en büyük fark tazminatı talep eden kişi yönünden ortaya çıkmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında ölenin yakınları düştükleri mağduriyetten dolayı zararlarını talep ederken yaralamalı trafik kazalarında bizzat kazaya uğrayan şahıs zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilmektedir. Bu nedenle yaralamalı trafik kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi,Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri SGK dan talep edebilir. Geçici iş göremezlik zararı yani kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.
kaza

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI HESAPLAMA

Trafik Kazası İle ilgili tüm hesaplama işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Tazminat Hesapla !
kidem-tazminat

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem Tazminatı ile ilgili detaylı hesaplamayı buradan yapabilirsiniz.

Kıdem Hesapla !

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Trafik Kazaları Hakkında Detaylı Bilgilendirme
destek

DESTEK TAZMİNATI

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?     Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması aktüer hesaplamalar içeresinde en karmaşık olanıdır. Herhangi bir sebepten vefat eden kişinin yakınları […]

destek

KİDEM TAZMİNATI NEDİR ?

Bir işçinin çalıştığı iş yerinde geçirdiği sürenin tamamına ilişkin alacağı tazminat tutarına kıdem tazminatı denir. Ancak çalışanın iş yerinden kendi isteğiyle ayrılmamış olması gerekmektedir. İşçi kendi isteğiyle […]

destek

Tren Kazası Tazminat Davası

Tren Kazası Tazminat Davası Tren Yolculuğu esnasında kaza geçirmiş kişilerin isteyeceği bir tazminat türüdür. Hem maddi hem de manevi tazminat kalemleri vardır.  Ancak yazımıza başlamadan önce şunu […]

destek

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

– Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? – Destekten Yoksun Kalma Tazminatını kimler alabilir? – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır? – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  Başvuru ve Dava […]

destek

Tazminat Hesaplama

Tazminat Hesaplamaları Nasıl, Neye Göre ve Kim Tarafından Yapılıyor? Tazminat hesapla terimi özellikle hukuki süreçlerde çokça karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar Tazminat hesaplama basit yöntemlerini tercih ederek bir sonuca […]

destek

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir, Nasıl ve Kimler Tarafından Alınır? Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten Yoksun Kalma Tazminatını kimler alabilir? Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır? […]

destek

Tren Kazası Avukatı

TREN KAZALARINDA AVUKAT DESTEĞİ Tren kazaları deyince orada bir durup iyice bir düşünmek lazım! Uzun soluklu ve zor davalardır. Tam sonuca ulaştım dediğiniz anda bir de bakmışsınız […]

destek

İş Kazası Tazminatı

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ HANGİ HUKUKİ HAKLARA SAHİPTİR VE GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASI HAKKINDA NELER YAPALABİLİR? Belli bir bedel karşılığında işçinin iş yerinde bulunduğu sırada; İşveren tarafından yürütülmekte […]